Børnepsykolog Aarhus

Legeterapi i Aarhus

Få hjælp til udfordringer og bekymringer

Hvad er legeterapi?

Legeterapi er en behandlingstilgang, hvor barnet gennem legen får mulighed for at udtrykke sin indre verden, sine følelser og oplevelser – idet dét at udtrykke sig gennem leg er en helt naturlig måde for børn at bearbejde deres oplevelser på.

Legeterapi som metode bygger på den klassiske psykodynamiske teori, og den bygger på det man ved omkring børns udvikling, om følelsesregulering, om legen som symbolsprog og vigtigheden af trygge relationer.

Den bygger på hvad vi ved omkring, at udvikling og læring hos børn primært sker gennem en tryg relation til stabile voksne. Gennem legen kan vi blive klogere på, hvad der foregår på indersiden af barnet, og hvilke følelser der er på spil.

Et trygt og sikkert rum

Legeterapi hos børnepsykologerne

Når børn kommer i legeterapi hos os, tilbyder vi et trygt og sikkert rum, hvor vi sammen med barnet og i barnets tempo udforsker barnets indre verden, så vi bedre kan forstå barnets oplevelser.

Legeterapi med børn “virker” på samme måde, som når voksne går i samtaleterapi. Barnet udtrykker sig symbolsk gennem legen i højere grad end gennem samtale, men der vil naturligvis foregå et konstant samspil af leg og samtale, afhængigt af hvilket barn, vi ser.

En af fordelene ved legeterapi er, at man som børnepsykolog og terapeut i højere grad kan følge barnets eget tempo, således at terapien ikke bliver for følelsesmæssigt overvældende for barnet.

Legeterapi i Aarhus
Hjælp dit barn med legeterapi

Støtte til barnet

Hvordan foregår legeterapi?

Vi indleder altid et legeterapeutisk forløb med en forældresamtale, hvor vi har behov for at lære jeres barn at kende gennem jeres øjne, og hvor vi vil spørge ind til både det aktuelle billede samt tidligere relevante informationer om jeres barns liv og eventuelt svære oplevelser.

Her vil vi også tale om, hvordan I bedst muligt forbereder jeres barn på terapien.

En terapisession med barnet vil vare 45 min, og I vil som forældre i udgangspunkt sidde i venteværelset, mens barnet er i terapi.

Effekten af legeterapien er afhængig af et tæt samarbejde mellem terapeuten og jer som forældre.

Derfor vil et legeterapiforløb med jeres barn også indebære sideløbende forældresamtaler med jer, hvor vi taler om, hvad vi vurderer der er på spil for jeres barn, og hvilke ting I med fordel kan gøre derhjemme for at støtte jeres barn bedst muligt i dets udviklingsproces.

I praksis vil barnet i legerummet kunne veksle mellem bl.a. leg i sandkasse med figurer, rolleleg, tegne eller samtale.

Vores opgave som terapeuter er blandt andet at kunne fornemme, hvor barnet er rent følelsesmæssigt, så vi hele tiden støtter barnets følelsesmæssige regulering.

Glæde og udfordringer

Legeterapi og traumer på bevidst og ubevidst plan

Vi har erfaring med, at legeterapi som metode har virkelig god effekt for børn, som har været udsat for traumer. Dette gælder hvadenten det er helt tidlige førsproglige traumer, tilknytningerstraumer eller akutte enkeltstående traumer.

Dette gælder blandt andet børn, der har været udsat for omsorgssvigt, vold, overgreb, sorg, ulykker, alvorlig sygdom eller traumatiserende oplevelser i forbindelse med at være født for tidligt.

Det er ikke tilstrækkeligt at forsøge at opdrage et traumatiseret barn ved f.eks. at fortælle det, hvad det ikke må gøre eller iværksætte konsekvenser for uønsket adfærd, da det blot vil fastholde barnets i dets vanskeligheder.

Barnet har i stedet behov for at kunne udtrykke al den smerte, og de svære følelser, der fylder på indersiden på et både bevidst og ubevidst plan. 

Her er vi som børnepsykologer med legeterapeutisk efteruddannelse trænet i at vide, hvordan vi hjælper barnet på vej i denne proces og hjælper med at oversætte det barnet udtrykker, så det giver mening både for barnet og for de voksne omkring barnet.

Hvis ikke barnet mødes korrekt og med en hel særlig sensitivitet over for barnet, risikerer man at retraumatisere barnet, hvorfor legeterapi også her bliver en særlig god metode til traumebehandling, da vi netop følger og støtter op omkring barnets egen proces.

Nogle gange, hvis vi vurderer det relevant, vil vi i samarbejde med jer forældre supplere legeterapien med terapihistorier baseret på elementer fra spædbarnsterapi.

Terapi gennem leg
Få hjælp til legeterapi i Aarhus og Jylland

Få hjælp og samtaler

Legeterapi og regulering af følelser

Legeterapien præsenterer barnet for og hjælper det med at komme i kontakt med sine følelser og udtrykke sine følelser på en hensigtsmæssig måde, så barnet bliver bedre i stand til at bruge sin psykiske energi konstruktivt.

Måske oplever I som barnets forældre, at jeres barn har svært ved at regulere sine følelser. Forældre kan beskrive dette som: “vredesudbrud over små ting”, “det kommer ud af den blå luft”, “mit barn slår mig/os og vi kan ikke kontrollere det”, “der skal ikke meget til for at vælte mit barns verden” eller “vi går på æggeskaller herhjemme”.

Hvad angår vrede, så oplever og mærker alle børn naturligvis vrede, men nogle børn oplever, at vreden får kontrollen over dem, og de har brug for lidt ekstra hjælp til at kunne udtrykke sin vrede eller frustration mere hensigtsmæssigt.

Vi er af den overbevisning, at vrede – ligesom alle andre følelser – er en vigtig følelse, som det er vigtigt at være nysgerrig på. Vreden fortæller noget om vores grænser og vores behov – og nogle gange dækker den over andre følelser som angst eller ked-af-det-hed.

Legeterapi til at håndtere følelsesmæssige konflikter

I legeterapien hjælper vi børnene til at kunne udtrykke deres vrede mere hensigtsmæssigt, både for dem selv og for barnets omgivelser og barnets primære netværk. Vi bliver klogere på, hvad barnets vrede handler om, og hvordan vi kan forstå den.

Både forskningen og vores erfaring fortæller os, at når børn får mulighed for at udtrykke deres vrede frit i et trygt rum som legeterapirummet, vil barnet i mindre grad lade sin vrede “gå ud over” familiemedlemmer eller andre børn, og I vil se en mindsket uhensigtsmæssig adfærd.

Legeterapi og angst

Angst hos børn kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men grundlæggende er det forbundet med en ubehagelig følelse relateret til en forventning om, at noget dårligt eller ubehageligt vil ske.

I den normale udviklingsproces vil alle børn opleve følelser af angst i større eller mindre grad, men hvis angsten og bekymringerne begynder at gå ud over barnets trivsel i hverdagen og sociale udvikling, og I måske begynder at fornemme et mønster i en undgåelsesadfærd, hvor barnet forsøger at holde angsten nede ved at undgå bestemte situationer frem for at kunne rumme og nedregulere angsten, kan det være en god idé at søge professionel behandling hos en børnepsykolog.

Vores erfaring er, at legeterapi er en virksom behandlingsform til mange børn med angst, idet vi gennem legeterapien arbejder med bl.a. barnets evne til at regulere følelser. Herved støttes barnet samtidig med at få styrket troen på sig selv ift. at kunne klare det, som han/hun er bange for.

Alt afhængigt af barnets alder og hvilken angstproblematik, der er på spil, vil vi inddrage kognitiv terapi i angstbehandlingen, og I som forældre vil naturligvis altid være en vigtig del af behandlingen.

Som forældre til et barn med angst, kan man meget let komme til at føle sig magtesløs, idet det oftest er svært at vide, hvornår man skal presse sit barn, og hvornår man kommer til at presse for meget på.

Det er en vanskelig balance, som vi vil hjælpe jer med gennem forældresamtalerne.

Terapi med børn og forældresamtaler

Terapi med børn kan ikke stå alene, da barnet altid vil være en del af et større netværk med både forældre/plejeforældre, pædagoger eller lærere, og nogle gange socialforvaltningen.

Derfor bliver en vigtig del af barnets terapi at bygge bro mellem det der sker i terapien og de nære voksne i barnets liv.

Ofte er det tilstrækkeligt med sideløbende forældresamtaler, mens barnet følger sin legeterapi. I andre forløb vil der sideløbende blive afholdt netværksmøder med henblik på at skabe de bedste udviklingsbetingelser for barnet. Derfor kan det give mening, at barnet fortsætter sin behandling.

Forældre/plejeforældre vil i forløbet blive støttet i at forstå barnets reaktioner, adfærd og følelser og derved vil I også komme til at opleve en bedring af relationen mellem jer og jeres barn.

Vi vil hjælpe jer med at rumme barnets oplevelser og støtte barnet bedst muligt.

Kontakt os her

Skriv til os her

Boernepsykolog-Aarhus.dk

Badstuegade 5-7, 1.sal
8000 Aarhus C
CVR.: 43090543

Udfyld kontaktformularen